ÎNAPOI

Muzeul Municipal „Octavian Moșescu” Râmnicu Sărat scoate la concurs postul contractual vacant de execuție de îngrijitor

Graficul concursului pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor în cadrul Muzeului Municipal „Octavian Moșescu” Râmnicu Sărat:

6 – 20 martie 2023– înscrierea candidaţilor prin depunerea dosarului de concurs la Muzeul Municipal „Octavian Moșescu” Râmnicu Sărat, str. Primăverii, nr. 4. Înscrierea se va finaliza în data de 20 martie, ora 16:00.

21 martie 2023- selectarea dosarelor  şi afişarea rezultatelor.

22 martie 2023, ora 10:00 – proba scrisă și afișarea rezultatelor

23 martie 2023 – soluţionarea contestaţiilor și afișarea rezultatelor.

24 martie 2023, ora 10:00 – interviul și afișarea rezultatelor

27 martie 2023 – soluţionarea contestaţiilor.

28 martie 2023 – afişarea rezultatelor finale.

Notă: Toate informările, precum și depunerea dosarelor şi toate probele cu privire la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de îngrijitor cu studii generale/medii, în cadrul Muzeului Municipal „Octavian Moșescu” Râmnicu Sărat se vor desfăşura la sediul Muzeului Municipal Râmnicu Sărat, din str. Primăverii nr. 4, Râmnicu Sărat, jud. Buzău.

 

I. Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, în cadrul Muzeului Municipal „Octavian Moșescu” Râmnicu Sărat:

 

 1. Condiţii generale de participare la concurs – poate participa la concurs persoana care:
  a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii  Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care  candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte  condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni  contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 2. Condiţiile specifice:
  a) să aibă studii generale/medii.
  b) să aibă o vechime în muncă de minimum 2 ani.

 

       II. Bibliografie:

 1. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare (Cap.IV obligațiile lucrătorilor, Cap.V supravegherea sănătății, Cap.VI comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor, Cap.VII grupuri sensibile la riscuri);
 2. Legea 53/2003 actualizată – Codul Muncii ,,Răspunderea disciplinară”
  (Art.247 – Art.252)
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu completările și modificările ulterioare.
 4. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 (cap. VI).

 

Dosarul pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor în cadrul Muzeului Municipal „Octavian Moșescu” Râmnicu Sărat va conţine următoarele:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor  acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea  în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie.
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are  antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, cu condiția ca și cazierul să fie depus până la data concursului;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate  corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Copiile vor fi însoţite de originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea. Documentele vor fi depuse într-un dosar cu șină pe care va fi scris numele candidatului și postul vizat.

Notă:

Termenul de depunere a dosarului de concurs: 20 martie 2023, ora 16:00. Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate mai sus, atrage respingerea participării la concurs a candidatului.

 

Muzeul Municipal „Octavian Moșescu” Râmnicu Sărat © 2020. Toate drepturile rezervate.
Termeni și condiții / GDPR

Created by Hefa Real Media

Facebook