GDPR

Nr. 335/31.05.2018

Informare privind colectarea, prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal în cadrul Muzeului Municipal Râmnicu Sărat

Informații generale

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul UE nr. 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date trebuie aplicat în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Textul integral al Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGDP/GDPR), în limba română se găsește pe pagina de internet a Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (dataprotection.ro).

Odată cu intrarea în vigoare a acestui regulament, protecția datelor cu caracter personal capătă o nouă dimensiune, introducând reguli stricte și sporind drepturile rezidenților UE, persoane fizice.

Regulamentul UE aduce precizări importante privind consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor. Consimțământul înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate prin care persoana vizată acceptă printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

 

Ce date cu caracter personal sunt colectate și în ce scop?

Muzeul Municipal Râmnicu Sărat colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale angajaților, voluntarilor, colaboratorilor, vizitatorilor/beneficiarilor săi în scop contractual și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care îi revin. De aceea, conform terminologiei GDPR, Muzeul Municipal Râmnicu Sărat are calitatea de Operator, iar persoana ale cărui date personale sunt prelucrate are calitatea de persoană vizată.

Aceste date pot fi:

  1. Pentru angajați, voluntari și colaboratori: nume, prenume, adresă e-mail, număr de telefon, număr de identificare (CNP), data nașterii, sex, serie și număr act de identitate, adresă de domiciliu, locație, stare de sănătate, copii aflați în întreținere, studii, locuri de muncă anterioare, cont bancar, imagine, voce.

Scop: îndeplinirea obligațiilor față de angajați, potrivit Legii 53/2003 (republicată), Contractului Individual de Muncă (CIM), obligațiilor privind sănătatea și securitatea în muncă, situațiile de urgență, în scopuri statistice, de cercetare științifică și promovare a instituției, fiind inclusă și transmiterea acestor date, justificat, unor terți, precum organelor de anchetă, control și cercetare, în interes public, în interes legitim (imaginile de la sistemul de supraveghere video).

  1. Pentru beneficiarii/participații la atelierele de educație muzeală: nume, prenume, adresă e-mail, număr de telefon, vârstă, sex, educație, imagine, voce.

Scop: Statistic, cercetare, promovarea a instituției/ activităților, precum și în interes legitim (în cazul imaginilor de la sistemul de supraveghere video).

  1. Pentru vizitatorii expozițiilor/participanții la evenimente: vărstă, sex, ocupație, imagine, voce.

Scop: Statistic, cercetare, promovarea a instituției/ activităților, precum și în interes legitim (în cazul imaginilor de la sistemul de supraveghere video).

  1. Pentru reprezentanții organelor de control/auditare și alte persoane aflate incidental la sediul instituției: imagine.

Scop: în interes legitim, pentru îndeplinirea obligațiilor de supraveghere a patrimoniului, în baza legii 333/2003, republicată.

  1. Pentru persoanele fizice autorizate și reprezentanții organizaților care au contracte de prestări servicii/ furnizare (contractori) cu Muzeul Municipal Râmnicu Sărat: date financiare, adresă, sediu, educație, calificări, imagine.

Scop: în interes contractual și  în interes legitim, pentru îndeplinirea obligațiilor de supraveghere a patrimoniului, în baza legii 333/2003, republicată.

Principiile prelucrării datelor

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal săi în mod legal, echitabil și transparent față de persoanele vizate.

Operatorul prelucrează datele în condiții de siguranță păstrând caracterul lor privat.

 

Durata prelucrării datelor

Operatorul prelucrează și păstrează datele cu caracter personal ale angajaților/ voluntarilor/ colaboratorilor și contractorilor săi până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor legale de arhivare, potrivit nomenclatorului arhivistic.

În cazul imaginilor de la sistemul de supraveghere video, acestea vor fi șterse automat, după trecerea a maximum 30 de zile.

Transmiterea datelor cu caracter personal către terți

Muzeul Municipal Râmnicu Sărat poate transmite date personale către terți, în următoarele situații:

  1. Cu acordul dumneavoastră (către instituții bancare, autoritatea tutelară, parteneri, provideri de formare profesională, media).
  2. Către organisme de cercetare științifică și statistică.
  3. Către organe abilitate de anchetă și control, în scop legitim.

Drepturile persoanelor vizate

Conform legislației aplicabile, persoanele vizate beneficiază de dreptul de acces la datele lor personale, dreptul la rectificarea acestora, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). De asemenea, persoanele vizatese pot opune primirii de mesaje personalizate din partea Operatorului.

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, înaintată Muzeului Municipal Râmnicu Sărat, str. Primăverii nr. 4, Râmnicu Sărat, jud. Buzău, e-mail muzeulrms@yahoo.com, web site muzeulrms.ro.

Menționăm că „dreptul de a fi uitat” nu poate fi solicitat pe perioada obligațiilor contractuale și a termenelor de arhivare.

 

Date de contact

Întrebările cu privire la protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi adresate Responsabilului desemnat pentru protecţia datelor, prin e-mail la adresa muzeulrms@yahoo.com sau la sediul Muzeului Municipal Râmnicu Sărat, str. Primăverii nr. 4, Râmnicu Sărat, jud. Buzău, web site muzeulrms.ro.

În caz de nevoie, persoanele vizate ale căror date sunt prelucrate de către Muzeului Municipal Râmnicu Sărat  se pot adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (dataprotection.ro), B-dul general Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, România.

 

 

Responsabil date cu caracter personal,                                                                                      Director,

Selegian Laurențiu Dumitru                                                                                                           Neculae Marius

 

RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr. 5442001 în anul 2019

RAPORT0001RAPORT0002RAPORT0003RAPORT0004RAPORT0005RAPORT0006RAPORT0007RAPORT0008

Muzeul Municipal „Octavian Moșescu” Râmnicu Sărat © 2020. Toate drepturile rezervate.
Termeni și condiții / GDPR

Created by Hefa Real Media

Facebook