ÎNAPOI

Anunț angajare paznic

Muzeul Municipal Râmnicu Sărat scoate la concurs un post de execuţie vacant de paznic, concurs care va avea loc în data de 29 iulie 2014 la Centrul Cultural Florica Cristoforeanu din Râmnicu Sărat, str. Tudor Vladimirescu, nr. 20.

I. Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de paznic în cadrul Muzeului Municipal Râmnicu Sărat:

1. Condiţii generale de participare la concurs – poate participa la concurs persoana care:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitaţile sanitare abilitate;
f) îndeplineste conditiile de studii şi, dupa caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2. Condiţiile specifice:
a) să fie absolvent de studii medii cu sau fără diplomă de bacalaureat;
b) să deţină atestat pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi certificat de calificare profesională;
c) să aibă o vechime în activitatea de pază de minim 2 ani.

II. Bibliografie:

1. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
3. Hotărârea  nr. 1010/2004.

III. Graficul concursului pentru ocuparea postului de paznic în cadrul Muzeului Municipal Râmnicu Sărat:

17 iunie – 30 iunie 2014 – înscrierea candidaţilor prin depunerea dosarului de concurs la Centrul Cultural Florica Cristoforeanu Râmnicu Sărat, str. Tudor Vladimirescu, nr. 20 (contabilitate). Înscrierea se va finaliza în data de 30 iunie 2014, ora 16:00.

1-3 iulie 2014 – selectarea dosarelor  şi afişarea rezultatelor.

29 iulie 2014, ora 10:00 – proba scrisă.

30 iulie 2014, ora 10:00 – afişarea rezultatelor.

30-31 iulie 2014 – soluţionarea contestaţiilor.

1 august 2014, ora 10:00 – interviul.

4 august 2014, ora 10:00 – afişarea rezultatelor.

6 august 2014, ora 10:00 – soluţionarea contestaţiilor.

6 august 2014, ora 16:00 – afişarea rezultatelor finale.

 IV. Dosarul pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului de paznic în cadrul Muzeului Municipal Râmnicu Sărat va conţine următoarele:
a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor medii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) atestatul de paznic şi certificatul de absolvire a cursului de calificare profesională (sunt exceptate de la obligaţia obţinerii certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională, persoanele care deţin un certificat de competenţe profesionale, dobândit potrivit legii, şi care fac dovada că au avut calitatea de poliţist sau cadru militar ori au avut, pentru o perioadă de cel puţin un an, calitatea de soldat sau gradat voluntar);
e) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau adeverinţă în original care atestăvechimea în muncă;
f) caracterizare sau recomandare de la ultimul loc de muncă
g) cazierul judiciar
h) adeverinţa medicală emisă în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate
i) curriculum vitae
j) copie certificat de naştere
Copiile vor fi însoţite de originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea

Notă:

Termenul de depunere a dosarului de concurs: 30.06.2014, orele 16.00

Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate mai sus, atrage respingerea participării la concurs a candidatului.

Datorită lucrărilor de restaurare a sediului Muzeului Municipal din str. Primăverii nr. 4, depunerea dosarelor şi toate probele cu privire la concursul pentru ocuparea postului vacant de paznic în cadrul Muzeului Municipal Râmnicu Sărat se vor desfăşura în incinta Centrului Cultural Florica Cristoforeanu Râmnicu Sărat, str. Tudor Vladimirescu, nr. 20.

 

 

Muzeul Municipal „Octavian Moșescu” Râmnicu Sărat © 2020. Toate drepturile rezervate.
Termeni și condiții / GDPR

Created by Hefa Real Media

Facebook