ÎNAPOI

ANUNȚ

Muzeul Municipal Râmnicu Sărat scoate la concurs postul vacant contractual de execuţie de conservator, studii medii cu diplomă de bacalaureat, treapta II.

 1. Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de conservator, tr. II, studii medii, în cadrul Muzeului Municipal Râmnicu Sărat:
 2. Condiţii generale de participare la concurs – poate participa la concurs persoana care:
  a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii  Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care  candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte  condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni  contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 3. Condiţiile specifice:
  a) să fie absolvent de studii medii cu diploma de bacalaureat
  b) să aibă o vechime în muncă de minimum 3 ani.
 4. c) să dețină cunoștințe de operare PC.

 

 1. Bibliografie:
 2. Legea nr. 311/2003, a muzeelor si a colectiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicată;
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu completarile si modificarile ulterioare.
  4. Ioan Opriș, “Transmuseographia”, Ed. Oscar Print, București, 2000, p. 420-463.
 4. NORME din 18 decembrie 2003 de conservare si restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, aprobate prin Hotărârea 1546/2003.
 5. Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil.

III. Dintre atribuții (conform fișei postului):

– Realizează operațiuni de conservarea a patrimoniului muzeal, cu întocmirea documentației aferente (fișe de conservare);

– Urmărește zilnic microclimatul din depozite și sălile de expoziții și semnalează toate modificarile intervenite în starea de sănătate a bunurilor, precum și eventualele atacuri produse de diferiți dăunatori;

– Participă efectiv la organizarea expozițiilor și la etalarea bunurilor;

– Asigură aplicarea prevederilor normelor de conservare în toate împrejurările în care obiectele sunt manipulate, ambalate și transportate;

– Deține gestiunea unor bunuri culturale (Secțiile de Artă Plastică, Științele Naturii, Istorie, Istoria Culturii);

– Participă la cursuri/instruiri de calificare/atestare profesională.

 

 1. Dosarul pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de conservator, tr. II, studii medii, în cadrul Muzeului Municipal Râmnicu Sărat se va depune la Centrul Cultural Florica Cristoforeanu din Râmnicu Sărat, str. Tudor Vladimirescu nr. 20, la secretarul comisiei de concurs, d-na Andrei Ioana – contabil șef (tel. 0751510288), începând cu 07.10.2015, până la data de 20.10.2015, ora 16:00. și va conţine următoarele:
 2. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor  acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea  în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie.
  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are  antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, cu condiția ca și cazierul să fie depus până la data concursului;
  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate  corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  g) curriculum vitae (format Europass);
  Copiile vor fi însoţite de originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea. Documentele vor fi depuse într-un dosar cu șină pe care va fi scris numele candidatului și postul vizat.

V Graficul concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de conservator, tr. II, studii medii în cadrul Muzeului Municipal Râmnicu Sărat:

7 -20 octombrie 2015 – înscrierea candidaţilor prin depunerea dosarului de concurs la Centrul Cultural Florica Cristoforeanu Râmnicu Sărat, str. Tudor Vladimirescu, nr. 20. Înscrierea se va finaliza în data de 20 octombrie 2015, ora 16:00.

21 octombrie 2015 – selectarea dosarelor şi afişarea rezultatelor.

28 octombrie 2015, ora 10:00 – proba scrisă.

28 octombrie 2015– afişarea rezultatelor.

28-30 octombrie 2015– soluţionarea contestaţiilor și afișarea rezultatelor.

30 octombrie 2015, ora 10:00 – interviul.

30 octombrie– afişarea rezultatelor.

30 octombrie – 2 noiembrie 2015, – soluţionarea contestaţiilor.

2 noiembrie 2015, ora 16:00 – afişarea rezultatelor finale.

 

Notă:

Termenul de depunere a dosarului de concurs: 20.10.2015, orele 16.00

Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate mai sus, atrage respingerea participării la concurs a candidatului.

Datorită lucrărilor de amenajare a sediului Muzeului Municipal din str. Primăverii nr. 4, depunerea dosarelor şi toate probele cu privire la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de conservator, tr. II, studii medii, în cadrul Muzeului Municipal Râmnicu Sărat se vor desfăşura în incinta Centrului Cultural Florica Cristoforeanu Râmnicu Sărat, str. Tudor Vladimirescu, nr. 20.

Informaţii suplimentare se pot afla la sediul Muzeului Municipal Râmnicu Sărat din str. Primăverii nr. 4, sau de pe https://muzeulrms.ro/.

Muzeul Municipal „Octavian Moșescu” Râmnicu Sărat © 2020. Toate drepturile rezervate.
Termeni și condiții / GDPR

Created by Hefa Real Media

Facebook