ÎNAPOI

ANUNȚ CONCURS

Nr. 310/01.11.2022

ANUNȚ

Muzeul Municipal „Octavian Moșescu” Râmnicu Sărat organizează concurs de promovare în grad profesional (promovări interne) pentru personalul contractual din instituție prin transformarea posturilor în conformitate cu prevederile art. 31 alin. 1-alin. 8 din Legea Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și a art.41-art.45 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Posturile pentru care se organizează concurs de promovare:

Muzeograf gradul IA, cu studii superioare– 1 post;

Conservator gradul I, studii superioare – 1 post.

 

Condiții de participare la examen:

Pentru a participa la concursul de promovare în grad profesional, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. a) a obținut calificativul ,, foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
 2. b) nu a fost promovat în grad profesional în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate și a ocupat aceeași funcție (muzeograf gr. I, cu studii superioare, repectiv conservator gr. II, studii superioare).

Pentru înscrierea la concursul de promovare candidații vor prezenta un dosar de înscriere care va conține următoarele documente:

 • Cerere pentru participarea la concursul de promovare;
 • Referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic care cuprinde următoarele elemente:

descrierea activității desfășurate de candidat;

nivelul de însușire al legislației specifice activității desfășurate de candidat;

aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul în modul de îndeplinire al atribuțiilor;

conduita candidatului în timpul serviciului;

propunerea de promovare.

 • Copii după fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din care să rezulte îndeplinirea condiției prevăzută la pct. B, lit. a);
 • Adeverință de la Compartimentul de Resurse Umane din care să rezulte că salariatul a ocupat în ultimii 3 ani de activitate aceeași funcție (muzeograf gr. I, cu studii superioare, repectiv conservator gr. II, studii superioare) și nu a fost promovat în grad profesional în ultimii 3 ani.

Condiții de desfășurare a concursului și calendarul concursului :

-data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 17.11.2022, ora 16, la sediul Muzeului Municipal „Octavian Moșescu” Râmnicu Sărat, str. Primăverii, nr. 4.

-data, ora și locul probei scrise: 22.11.2022, ora 10:00 la sediul Muzeului Municipal „Octavian Moșescu” Râmnicu Sărat, str. Primăverii, nr. 4

Probele stabilite pentru concurs:

–Selecția dosarelor de înscriere, organizată în data de 20.11.2022.

Rezultatul la proba de selecție a dosarelor de înscriere se va afișa în data de 18.11.2022.

– Proba scrisă organizată în data de 22.11.2022.

Rezultatul la proba scrisă a concursului de promovare se va afișa în data de 22.11.2022

 

Eventualele contestații ale rezultatelor oricărei probe se pot depune la Registratura instituției în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor fiecărei probe.

Comisia de soluționare a contestațiilor va afișa rezultatele finale, la sediul Muzeului Municipal „Octavian Moșescu” Râmnicu Sărat, str. Primăverii, nr. 4, în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestației.

 

Tematică concurs:

 1. Muzeograf gr. IA:
 • Cunoașterea legislației privind patrimoniul naţional cultural mobil, organizarea şi funcţionarea muzeelor şi colecţiilor publice;
 • Cunoașterea patrimoniului Muzeului Municipal Râmnicu Sărat;
 • Educaţia muzeală – integrare în strategia Muzeului, raportare la patrimoniul Muzeului, la programa şcolară, la nevoile publicului, metode de educaţie muzeală;
 • Stiluri de ghidaj.
 1. Conservator gr. I:
 • Cunoașterea legislației privind patrimoniul naţional cultural mobil, organizarea şi funcţionarea muzeelor şi colecţiilor publice;
 • Cunoașterea patrimoniului Muzeului Municipal Râmnicu Sărat;
 • Conservarea patrimoniului cultural mobil.

 

Bibliografia pentru concursul de promovare:

 1. Muzeograf:
 • Legea nr. 311/ 2003, legea muzeelor și colecțiilor publice
 • Legea 182/2000, republicată, privind protejarea patrimoniului cultural national mobil;
 • Management muzeal şi educaţie muzeală, Editura Asociaţia muzeelor din Olanda, Amsterdam 2010;
 • Marius Neculae, Roxana Vișan, „Muzeul Municipal Râmnicu Sărat – consideraţii asupra istoricului constituirii colecţiilor”, în Memoriae ingenii, IV, Bucureşti, 2013, pp. 43 – 48.
 • Valeriu Nicolescu „Un colţ de Ţară Românească – Judeţul Slam Râmnic”, vol. V (Instituțiile), Ed. Editgraph, Buzău, 2013, pp. 60 – 63.
 • Ioan Opriș, „Transmuseographia”, Ed. Oscar Print, 2000 (capitolele referitoare la ghidaj I educație muzeală).
 1. Conservator:
 • Legea nr. 311/ 2003, legea muzeelor și colecțiilor publice
 • Legea 182/2000, republicată, privind protejarea patrimoniului cultural national mobil;
 • M.C.P.N. nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale detinute de muzee, colectii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităti de profil.
 • Hotărârea nr 1546/ 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate
 • Marius Neculae, Roxana Vișan, „Muzeul Municipal Râmnicu Sărat – consideraţii asupra istoricului constituirii colecţiilor”, în Memoriae ingenii, IV, Bucureşti, 2013, pp. 43 – 48.
 • Ioan Opriș, „Transmuseographia”, Ed. Oscar Print, 2000 (capitolul referitor la conservare).

 

Manager,

Alexandru Măciucă

 

 

 

 

Muzeul Municipal „Octavian Moșescu” Râmnicu Sărat © 2020. Toate drepturile rezervate.
Termeni și condiții / GDPR

Created by Hefa Real Media

Facebook