Luni: Închis; Marți-Duminică: 9.00 - 15.30 (ultima intrare)

Social Connect

ÎNAPOI

ANUNȚ

Muzeul Municipal Râmnicu Sărat scoate la concurs postul vacant contractual de execuţie de Aministrator, studii medii cu diplomă de bacalaureat, treapta I.

 1. Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator, studii medii cu diplomă de bacalaureat, treapta I, în cadrul Muzeului Municipal Râmnicu Sărat:

 

 1. Condiţii generale de participare la concurs – poate participa la concurs persoana care:
  a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii  Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care  candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte  condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni  contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 2. Condiţiile specifice:
  a) să fie absolvent de studii medii, cu diploma de bacalaureat.
  b) să aibă o vechime în muncă de minim 7 ani.
 3. c) să aibă certificare profesională în meseria de inspector/ sapecialist sau expert SSM.

 

 1. Bibliografie:
 2. ORDIN nr. 2861din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu completarile si modificarile ulterioare;
  2. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspundere in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatile sau institutie publica – cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. H.G. nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale- cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea nr. 319/2006 a sănătății și securității în muncă, cu completarile si modificarile ulterioare;
 4. H.G. nr. 1425/2006 actualizată, privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă.
 5. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata.
 6. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu completarile si modificarile ulterioare.

 

 

III. Dintre atribuții (conform fișei postului):

– Gestionează patrimoniul instituției sau avut în administrare (clădiri, obiecte de inventar și mijloace fixe);

– Gestionează și are grijă de buna funcționare a sistemelor (termic, electric, canalizare, antiefracție, antiincendiu);

– Realizează tematicile şi instruirea personalului şi beneficiarilor-vizitatorilor în domeniul SSM;

– Gestionează semnalizarea SSM, SU, plan de evacuare etc;

– Coordonează activitățile de întreținere/pază.

 

 1. Dosarul pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de administrator, tr. I, studii medii, în cadrul Muzeului Municipal Râmnicu Sărat se va depune la Centrul Cultural Florica Cristoforeanu din Râmnicu Sărat, str. Tudor Vladimirescu nr. 20, la secretarul comisiei de concurs, d-na Andrei Ioana – contabil șef (tel. 0751510288), începând cu 12.10.2015, până la data de 23.10.2015, ora 16:00. și va conţine următoarele:
 2. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor  acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea  în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie.
  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are  antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, cu condiția ca și cazierul să fie depus până la data concursului;
  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate  corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  g) curriculum vitae (format Europass);
  Copiile vor fi însoţite de originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea. Documentele vor fi depuse într-un dosar cu șină pe care va fi scris numele candidatului și postul vizat.
 3. Graficul concursului pentru ocuparea postului vacant de administrator, studii medii cu diplomă de bacalaureat, treapta I, în cadrul Muzeului Municipal Râmnicu Sărat:

 

12 – 23 octombrie 2015 – înscrierea candidaţilor prin depunerea dosarului de concurs la Centrul Cultural Florica Cristoforeanu Râmnicu Sărat, str. Tudor Vladimirescu, nr. 20. Înscrierea se va finaliza în data de 23 octombrie 2015, ora 16:00.

26 octombrie 2015 – selectarea dosarelor şi afişarea rezultatelor.

2 noiembrie 2015, ora 10:00 – proba scrisă.

2 noiembrie 2015, ora 14:00 – afişarea rezultatelor.

2-4 noiembrie 2015– soluţionarea contestaţiilor și afișarea rezultatelor.

4 noiembrie 2015, ora 10:00 – interviul.

4 noiembrie 2015, ora 14:00 – afişarea rezultatelor.

4-5 noiembrie 2015, – soluţionarea contestaţiilor.

5 noiembrie 2015, ora 16:00 – afişarea rezultatelor finale.

Notă:

Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate mai sus, atrage respingerea participării la concurs a candidatului.

Datorită lucrărilor de amenajare a sediului Muzeului Municipal din str. Primăverii nr. 4, depunerea dosarelor şi toate probele cu privire la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de administrator, tr. I, studii medii, în cadrul Muzeului Municipal Râmnicu Sărat se vor desfăşura în incinta Centrului Cultural Florica Cristoforeanu Râmnicu Sărat, str. Tudor Vladimirescu, nr. 20.

Informaţii suplimentare se pot afla la sediul Muzeului Municipal Râmnicu Sărat din str. Primăverii nr. 4, sau de pe https://muzeulrms.ro/.

Muzeul Municipal „Octavian Moșescu” Râmnicu Sărat © 2020. Toate drepturile rezervate.
Termeni și condiții / GDPR

Created by Hefa Real Media

Facebook