ÎNAPOI

Muzeul Municipal Râmnicu Sărat scoate la concurs postul contractual vacant de execuție de muzeograf – arte plastice, studii superioare, gr. IA

1. Graficul concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de muzeograf gr. IA, specializarea artă plastică, studii superioare cu diplomă de licență, în cadrul Muzeului Municipal Râmnicu Sărat:

27 ianuarie – 14 februarie 2020– înscrierea candidaţilor prin depunerea dosarului de concurs la Muzeul Municipal Râmnicu Sărat. Înscrierea se va finaliza în data de 14 februarie 2020, ora 16:00.

17 februarie 2020- selectarea dosarelor  şi afişarea rezultatelor.

18 februarie 2020, ora 12:00 – termenul limită de depunere a contestațiilor la selecția dosarelor.

19 februarie 2020, ora 12:00 – proba scrisă.

20 februarie 2020, ora 12:00 – termenul limită de depunere a contestațiilor la proba scrisă.

21 februarie 2020, ora 12.00 – interviu.

24 februarie 2020, ora 12:00 – termenul limită de depunere a contestațiilor la interviu.

25 februarie 2020 – afișarea rezultatelor finale.

 2. Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de muzeograf gr. I, S, specializarea artă plastică, studii superioare cu diplomă de licență, în cadrul Muzeului Municipal Râmnicu Sărat:

 1. Condiţii generale de participare la concurs – poate participa la concurs persoana care:
  a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii  Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care  candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte  condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni  contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 2. Condiţiile specifice:
  a) Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental al științelor umaniste și arte, ramura de știință Istorie, specializarea Istoria artei sau ramura de științe Arte, domeniul de studii Arte vizuale sau Istoria și teoria artei;
 3. b) Vechimea în specialitate necesară: minim 6 ani și 6 luni
 4. c) să dețină cunoștințe de operare PC (MS Office, e-mail);
 5. d) să cunoască o limbă străină de circulație internaționala, minimum nivel mediu.

3. Bibliografie:

 1. Legea nr. 311/2003, a muzeelor si a colectiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  2. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicată.
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu completarile si modificarile ulterioare.
  4. Ioan Opriș, Transmuseographia, Ed. Oscar Print, București, 2000, p. 189 – 239 („Muzeografia de artă”); 397 – 419 (cercetarea și evidența în muzeu).
 3. Radu Florescu, Bazele muzeologiei. Curs universitar, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București 1999.
 4. Vasile Florea, Arta românească, de la origini până în prezent, Ed. Litera, 2017.
 5. Marius Neculae, Vișan Roxana, Muzeul Municipal Râmnicu Sărat – consideraţii asupra istoricului constituirii colecţiilor, în Memoriae ingenii, IV, Bucureşti, 2013, pp. 43 – 48.
 6. Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil.

 

4. Tematica concursului:

 1. Elemente specifice ale istoriei artei românești (sec. XIX-XX)
 2. Muzeologie generală – categorii de patrimoniu gestionate de Muzeul Municipal Râmnicu Sărat
 3. Valorificarea patrimoniului Secției de Artă plastică

 5. Dosarul pentru participarea la concursul pentru postului contractual vacant de execuție de muzeograf gr. I, specializarea artă plastică, studii superioare cu diplomă de licență, în cadrul Muzeului Municipal Râmnicu Sărat va conţine următoarele:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor  acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea  în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie.
  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are  antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, cu condiția ca și cazierul să fie depus până la data concursului;
  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  g) curriculum vitae (format Europass);
  Copiile vor fi însoţite de originale, în vederea conformităţii copiilor cu acestea. Documentele vor fi depuse într-un dosar cu șină pe care va fi scris numele candidatului și postul vizat.

Notă:

Termenul de depunere a dosarului de concurs: 14 februarie 2020, ora 16:00.

Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate mai sus, atrage respingerea participării la concurs a candidatului.

Notă: Toate informările, precum și depunerea dosarelor şi toate probele cu privire la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de muzeograf gr. IA, specializarea artă plastică, studii superioare cu diplomă de licență, în cadrul Muzeului Municipal Râmnicu Sărat se vor desfăşura la sediul Muzeului Municipal Râmnicu Sărat, din str. Primăverii nr. 4, Râmnicu Sărat, jud. Buzău.

 

Muzeul Municipal „Octavian Moșescu” Râmnicu Sărat © 2020. Toate drepturile rezervate.
Termeni și condiții / GDPR

Created by Hefa Real Media

Facebook